top of page

Kosmos puhuu meille astrologian välityksellä

Ymmärrätkö olevasi yhteydessä kaikkeen ja kaikkialle?

Ihmetteletkö maailmassa selvästi nähtävissä olevaa synkronisiteettia?

Synkronisiteetti tarkoittaa mm. tilanteita, joissa kaksi tai useampi toisiinsa näennäisesti liittymätöntä asiaa tapahtuu rinnakkain ja niillä on usein symbolinen merkitys.


Vai koetko olevasi eristäytynyt ja erillinen tietoisuus?

Yksin koko valtavassa kosmoksessa, - eläen vaikutuksista irrallaan olevana ihmisenä?


Jos vastasit kyllä ensimmäiseen kysymykseen, sinun on mahdollista oppia ymmärtämään, miksi astrologia toimii. Jos tahdot tietää, miten se toimii, on sinun tutkittava astrologiaa. Se on tiedettä ja se on ainutlaatuinen universaali kieli. Kosmos puhuu meille astrologian välityksellä. Kosmos tarkoittaa Pythagoraan mukaan järjestäytynyttä maailmankaikkeutta.


Astrologian avulla voimme tutkia taivaankappaleiden liikkeitä ja niiden arkkityyppisiä ja symbolisia vaikutuksia ihmisen

o tajuntaan: psyykeen ja henkeen

o kehoon

o situaatioon eli elämäntilanteisuuteen.


Tämä kolmijaottelu on peräisin filosofi Lauri Rauhalalta. Ihmisen ”kolmikanta” toimii viitekehyksenä tutkiessani planetaaristen liikkeiden vaikutuksia ihmiseen. Vaikutukset näkyvät voimana tai sen puutteena, energioina, tapahtumina, impulsseina, rytmeinä, sykleinä, ajanjaksoina ja aikakausina.


Astrologinen syntymäkartta on syntymähetken ”screenshot”


Lapsi syntyy sinä hetkenä, jona ”taivaalliset asetukset” ovat matemaattisessa sopusoinnussa hänen karmansa kanssa. Hän syntyy tiettyyn situaatioon kehona ja tajunnallisena olentona. Kaikki olemisen ja elämisen muodot, tajunta, keho ja situaatio, kehittyvät koko elämän ajan yhteydessä kosmokseen.


Syntymähetkestä laaditaan syntymäkartta. Se on kuva, ”screenshot”, ihmisen menneisyydestä ja todennäköisestä tulevaisuudesta. Taikauskoa tai ennustamista ei astrologiassa kuitenkaan tarvita. Ihmisellä on vapaa tahto tehdä valintoja. Elämä tarjoaa mahdollisuuksia ja käännekohtia, joista syntyy syy-seuraus-jatkumoita ja - ketjuja. Astrologian avulla tällaisia ”elämien linkityksiä” voi ymmärtää.


Planetaarisissa vaikutuksissa ihmiseen on kyse arkkityyppisistä malleista, joita löytyy kaikista kulttuureista kaikkina aikakausina. Me itse olemme luoneet arkkityyppiset mallit erilaisiksi aksioomeiksi ja todellisuuksiksi. Astrologia näyttää mahdollisuudet ja suuntaviitat ihmiselle itselleen osana laajaa arkkityyppistä kollektiivista tietoisuutta. Astrologiaa on osattava lukea ja nähtävä se toimivana kosmisena kompassina.


Planetaariset vaikutukset ja niiden luomat todellisuudet


Planetaariset liikkeet aktivoivat paitsi ihmisen henkilökohtaisia myös koko ihmiskunnan, luomakuntien ja maapallon tapahtumien syys-seurausketjuja. Olemme yksilöinä, ryhminä ja sieluryhminä laittaneet jatkumot liikkeelle: joko tässä käsillä olevassa inkarnaatiossa tai jossakin tai joissakin edellisissä elämissämme tai toisissa todellisuuksissa. Planetaariset liikkeet ovat voimia. Ihminen reagoi niihin elektromagneettisena olentona. Vaikutukset luovat myös energeettisiä todellisuuksia, joita valtava tajunnallinen avaruutemme on täynnä. Todellisuudet ovat eläviä entiteettejä. Siksi meillä on niin erilaiset käsitykset ja kokemukset siitä, mikä on todellisuutta.


Ihminen voi valinnoillaan vaikuttaa syy-seurausketjujen ilmenemiseen ja muuntamiseen. Ihmisen on harjoitettava tietoisuuttaan ja terästettävä havaintokykyään. On kehitettävä ymmärrystä laajemmista verkoista, joihin hän on elämien aikana kietoutunut. Ja kietoutuu myös tässä elämässä. Ihmisen on otettava vastuuta ajattelustaan ja toimimisestaan niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. Kosmos hengittää meissä kaikissa yhtä aikaa.


Laajoista planetaarisista vaikutuksista on tehty mielenkiintoinen ja loistava dokumenttisarja Changing of the Gods, mikä kertoo kahden suuren planeetan Uranuksen ja Pluton merkittävistä vaikutuksista ihmiskunnan historiaan aina 2020 luvulle asti. Katso video: "Changing of the Gods" Episode 1 Full — World Transits: As Above, So Below. https://www.youtube.com/watch?v=Je1Cxpvg0AE


Yhteys kosmokseen ja Henkeen tulee löytää


”Tulee oivaltaa yhteys kosmokseen. Tulee löytää yhteys Henkeen. Silloin aineella on vähemmän valtaa. Samaistumisen kohde on osattava valita oikein”, opetti Swami Sri Yukteswar oppilastaan Yoganandaa, joka ei aluksi uskonut astrologiaan. Sri Yukteswar sanoi oppilaalleen Yoganandalle: ”Ihmisellä on käytössään myös voimavaroja, jotka eivät ole taivaankappaleiden vaikutusten armoilla. Viisaat kukistavat planeettansa”.


Nykyajan opettaja Caroline Myss sanoo, että Jumala on “Light, Love and Law” eli Valo, Rakkaus ja Laki. Näen, että planetaariset tapahtumat ovat suoraan näiden kolmen jumalallisen vaikutuksen piirissä. Laki toimii planetaaristen liikkeiden kautta, koska aurinkokuntamme liikkeet ovat matemaattisia ajoituksia. Ja siksi Lain tuntemiseen tarvitsemme kokemaamme maallista lineaarista aikaa. Astrologian avulla löydämme aikasyklejä, joita ihminen voi oppia käyttämään hyödykseen ja vauhdittaakseen henkistä kasvuaan.


”Kaikki ihmisen ongelmat johtuvat universaalin lainalaisuuden rikkomisesta”, opetti Swami Sri Yukteswar.


”Astrologia on sekä matemaattisesti että filosofisesti niin valtava kokonaisuus, etteivät sitä voi ymmärtää oikein muut kuin kaikkein viisaimmat”, sanoi Swami Sir Yukteswar. Astrologian huono maine ei siis johdu astrologiasta itsestään, vaan siitä, miten muinainen tiede on popularisoitu taikauskoiseksi viihteeksi. Esimerkiksi tietokoneiden rakentamat tulkinnat eivät voi korvata intuitiivista tulkintaa, joka syntyy dialogissa kahden ihmisen ja heitä yhdistävän kosmoksen kanssa.


© Elina Kakko


P.S. Lue myös blogini Katsokaa, mitä ihmiskunta tarvitsee


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page